Uslovi korišćenja sajta

Ova web stranica je u vlasništvu sportskog udruženja Meltdown gym (u daljem tekstu: SU MELTDOWNGYM) koji njome upravlja i zaštićena je međunarodnim zakonima o autorskim pravima i zaštitnim znakovima. Nijedna osoba nije ovlašćena da menja, kopira, reprodukuje, ponovo objavljuje, postavlja, prenosi ili distribuira bilo koji materijal sa ove veb stranice, uključujući kod i softver, bez pismene saglasnosti SU MELTDOWNGYM-a.

U slučaju da se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, nemojte koristiti ovu veb stranicu. Ako ste maloletna osoba, nije vam dozvoljeno da pristupite ili koristite ovu veb stranicu. Nadalje potvrđujete i slažete se da morate biti punoletni da biste mogli da kupite bilo koji od naših proizvoda ili usluga dostupnih na ovoj veb lokaciji.

Podnošenjem zahteva za korišćenje treninga potvrđujete da ste u potpunosti pročitali, razumeli i pristali da budete zakonski vezani ovim uslovima i odredbama, koji čine ceo ugovor između ove veb stranice i vas.

Ovaj sporazum će se tumačiti u skladu sa zakonima države Srbije, bez primenjivanja bilo kakvih principa ili sukoba zakona. Ako je bilo koja odredba ovog sporazuma nezakonita, nevaljana ili iz bilo kojeg razloga neizvediva, onda će se ta odredba smatrati odvojenom od ovog sporazuma i nece uticati na valjanost i izvodljivost bilo koje od preostalih odredaba.

Ova stranica vas obaveštava o Uslovima korišćenja veb lokacije robertsiladji.com i odlukama koje ste doneli pristajući na korišćenje naših usluga.

Korišćenjem veb lokacije robertsiladji.com i / ili usluga su Meltdowngym-a prihvatate ove Uslove korišćenja.

Svaki korisnik je dužan da redovno, bez obzira na redovnost treninga, plaća mesečnu članarinu.

Nakon isteka mesečne članarine, ako ne uplatite novu, nećete imati pristup našim programima.

Visina članarine utvrđuje se odlukom Upravnog odbora sa kojom će članovi biti blagovremeno upoznati.

Svi korisnici moraju da izvrše lekarski pregled u skladu sa Zakonom o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/2016) .

Svi korisnici moraju biti osigurani od eventualnih povreda, u suprotnom vežbaju na sopstvenu odgovornost.

Članstvo u sportskom udruženju gasi se prestankom rada, smrću, istupanjem ili isključenjem.Svojim saglasnošću korisnik sajte robertsiladji.com potvrđuje da se sadržajima sportskog udruženja koristi na vlastitu odgovornost, da sa zdravstvenog aspekta ne postoje prepreke za bavljenje odabranim programom, da je svestan da bavljenje sportom, odnosno uključivanje u programe ovog sportskog udruženja može dovesti do povrede, da sam snosi odgovornost za bilo kakvu povredu zadobijenu prilikom vežbanja u sportskom udruženju, odnosno da je isključena odgovornost sportskog udruženja za svaku povredu nastalu delovanjem rizičnih faktora, osim ako je povreda uzrokovana nestručnim ponašanjem zaposlenih-angažovanih ili imenovanih lica u sportskom udruženju.

Dobrovoljno izjavljujem i prihvaćanjem ovih uslova potvrđujem da sam pre početka korišćenja programa obavio/la lekarski pregled i da mi je doktor medicine, potvrdio/la da sam zdravstveno sposoban/sposobna za obavljanje sportskih aktivnosti, kao i da sam doneo/la na uvid sportskom udruženju potvrdu da sam sposoban/sposobna za obavljanje sportskih aktivnosti. Uz saglasnost doktora da mogu praktikovati sportske vežbe, kao i da sada ne bolujem od drugih hroničnih oboljenja, potvrđujem da ću se držati uputstava stručnih lica u sportskom udruženju i sve vežbe izvoditi u granicama prijatnosti.

U ovom dokumentu: “Kupac”, “vi” ili “vaš” znače i odnose se na vas i / ili bilo koje drugo lice koje je nalog poslalo na veb lokaciji u vaše ime. “Kompanija”, “mi” ili “naši” znače i odnose se na su meltdown gym i našu uslugu izrada treninga i plana predloga ishrane.

“Proizvod” se odnosi na napisane programe: treninga, ishrane, ili ličnu veb lokaciju koji su sastavljeni i dostavljeni kupcu u skladu sa njegovom narudžbinom.

Podnošenjem narudžbine i / ili plaćanja, proizvod kupujete samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Meltdown gym.

Vaša je obaveza da pročitate ove Uslove korišćenja i stranicu Usluge pre nego što pošaljete bilo koju narudžbinu i / ili plaćanje na ovoj veb lokaciji.

Sve narudžbine putem veb lokacije robertsiladji.com obavezujuće su za kupca i SU Meltdown gym istovremeno, i ne mogu biti otkazane ili izmenjene bez prethodnog dogovora obe strane.

SU Meltdowngym ima obavezu da po prijemu porudžbine pošalje elektronsku poštu kupcu sa potvrdom narudžbine, koja sadrži naziv, cenu i količinu poručenih proizvoda, ukupan iznos za uplatu i izabrani način plaćanja.

Rok za izradu proizvoda počinje da teče tek nakon što izvršite uplatu.

SU Meltdowngym ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi i preuzimanju naručenog proizvoda od strane Kupca.

Kupac ima obavezu da SU Meltdowngym dostavi tačne podatke. Ukoliko kupac navede pogrešne lične podatke ili adresu elektronske pošte u procesu kupovine, SU Meltdowngym ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju naručenog proizvoda.

U slučaju da kupac izvrši uplatu iznosa koji je manji od ukupnog iznosa narudžbenice, smatraće se da kupoprodaja nije zaključena, kupac će imati rok od 30 dana da uplati razliku ili se naručbina poništava. Novac se ne vraća kupcu.

Za sve sporove između SU Meltdowngym i kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje nadležan je sud u Novom Sadu

SU Meltdowngym ni pod kojim uslovima, uključujući, ali ne ograničavajući se na nepažnju, neće biti odgovoran za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete nastale korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja robertsiladji.com materijala. Potvrđujete i slažete se da SU Meltdowngym ne snosi odgovornost za klevetničko, uvredljivo ili nezakonito ponašanje bilo kog korisnika. Priznajete da SU Meltdowngym ne izdaje nikakve tvrdnje niti garancije za tačnost ili uspešnost svojih usluga. Ako niste zadovoljni bilo kojim materijalom na robertsiladji.com, ili bilo kojim od uslova i odredaba na robertsiladji.com, vaš jedini i ekskluzivni lek je da prekinete korišćenje robertsiladji.com.

SU Meltdowngym nije odgovoran ako plan i program vežbanja, kao i ishrane vam izazove bilo kakve zdravstvene problem.

Saglasni ste da ste pre kupovine usluga od strane SU Meltdowngym obavili sve lekarske preglede, i dobili dozvolu od lekara da vežbate i da promenite svoju ishranu.
SU Meltdowngym ne dozvoljava maloletnim osobama kupovinu i korišćenje naših proizvoda.

SU Meltdowngym daje samo predloge treninga i nije odgovoran za bilo kakvu vašu povredu nastalu tokom praćenja našeg programa.SU Meltdowngym daje samo predloge ishrane i nije odgovoran za bilo kakav problem nastao korišćenjem naših predloga za ishranu i datih jelovnika.

SU Meltdowngym nije odgovoran za bilo kakve greške u našem servisu. Korišćenjem robertsiladji.com prihvatate činjenicu da SU Meltdowngym i njegovi urednici ne mogu otkriti sve greške, propuste i probleme. Korištenjem robertsiladji.com potvrđujete i pretpostavljate da čak i nakon korištenja naših usluga uređivanja ili pisanja mogu ostati greške u vašem dokumentu. SU Meltdowngym ne snosi nikakvu odgovornost za ove neotkrivene greške. SU Meltdowngym ne garantuje uspeh u radu ili postizanju željenog cilja korisnika. SU Meltdowngym nije odgovoran za neostvareno uspešno dobijanje rezultata i ostvarivanje željenog cilja.

Obavestenje o riziku od računarskih virusa. SU Meltdowngym ni na koji način ne snosi odgovornost za viruse koji mogu napasti kompjutere i ostale elektronske uredaje korisnika naših usluga kao rezultat korišćenja naše usluge.. SU Meltdowngym nije odgovoran za bilo koji virus koji se nehotice prenosi i neće snositi nikakvu štetu nastalu prenošenjem virusa.

SU Meltdowngym ne garantuje da će funkcije sadržane na njegovoj veb lokaciji biti neprekinute ili bez grešaka ili da će kvarovi biti ispravljeni.

SU Meltdowngym nije odgovoran za bilo kakvu nemogućnost isporuke materijala prilikom korišćenja naših usluga.

SU Meltdowngym nije odgovoran za bilo kakvu nemogućnost primanja materijala prilikom korišćenja naših usluga. Ovo uključuje prekid prenosa e-pošte, nevažeće ili netačne adrese e-pošte.

SU Meltdowngym ima linkove ka veb lokacijama koje održavaju treće strane. SU Meltdowngym ne upravlja i ne kontroliše ni u kom pogledu bilo kakve informacije, proizvode ili usluge na stranicama trećih strana.

Korisnici robertsiladji.com saglasni su da se SU Meltdowngym nece smatrati odgovornim prilikom bilo kakvih karijernih, profesionalnih, krivičnih ili građanskih postupaka izazvanih njihovim nepažnjom ili namernim davanjem lažnih ili pogrešnih podataka.

Pored toga, saglasni ste da branite, obeštećujete i oslobodite odogovornosti SU Meltdowngym i saradnike SU Meltdowngym-a u slučaju bilo kog potraživanja, tužbe ili zahteva, uključujući advokatske naknade koje je učinilo treće lice zbog korišćenja naših usluga, vašeg korišćenja ili kršenja ovih uslova, vašeg kršenja bilo kog prava treće strane ili bilo kog drugog čina ili propusta sa vaše strane.

Kompanija se ni u kom slučaju neće smatrati odgovornom za neposredne, indirektne, kaznene, slučajne, posebne ili posledične štete koje su na bilo koji način povezane sa upotrebom ove veb stranice ili bilo kakvim informacijama koje su pružene na ovoj veb lokaciji.

Prihvatate i saglasni ste da možemo jednostrano izmeniti ove pisane Uslove korišćenja i odredbe pisanja proizvoda. Preporučujemo da povremeno pregledate ove Uslove korišćenja jer će se sve takve promene odraziti u ovom odeljku naše veb stranice.

Ovaj sporazum je na snazi sve dok ga ne raskine SU Meltdowngym u bilo koje vreme bez prethodne najave.

Prilikom poručivanja određenih proizvoda od vas će se tražiti da navedete određene lične podatke potrebne za izvršavanje naloga. Za dalju referencu, molimo pogledajte našu Politiku privatnosti.

Iako ćemo nastojati da omogućimo da naša stranica bude dostupna u svako doba, nećemo biti odgovorni ako, iz bilo kog razloga, veb lokacija nije dostupna u bilo kom trenutku. Pristup ovoj stranici može biti obustavljen u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja. Ne odgovaramo za štetu nastalu ugovorom, kršenjem zakona ili na neki drugi način zbog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove veb stranice.

Ova veb stranica nudi linkove do drugih veb lokacija, na taj način omogućavajući vam da je napustite i direktno pređete na povezanu lokaciju. Nismo odgovorni za sadržaj bilo koje povezane stranice ili bilo kog linka na povezanoj veb lokaciji. Nismo odgovorni za bilo koji prenos primljen sa bilo koje veb lokacije.

Proizvodi koje dobijate na stranici robertsiladji.com su zaštićeni autorskim pravima I upotreba proizvoda na ovoj veb lokaciji namenjena je samo vašoj ličnoj, nekomercijalnoj upotrebi.

Osim razumnog broja kopija za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, nije vam dozvoljeno da distribuirate, objavljujete, prenosite, modifikujete, prikazujete ili stvarate nove radove iz dostavljenih materijala ili da iskorišćavate proizvode i / ili sadržaje ove veb stranice bez prethodne pisane saglasnosti SU Meltdowngym. Svako neovlašćeno korišćenje isporučenih sadržaja ove veb stranice može da vas podvrgne građanskim ili krivičnim parnicama.

SU Meltdowngym neće odgovorni za bilo kakvu neetičku, neprimerenu, nezakonitu ili na drugi način nepravednu upotrebu proizvoda primljenog sa naše veb stranice.

SU Meltdowngym neće biti odgovoran za bilo kakva kašnjenja ili tehničke probleme u isporuci proizvoda usled bilo kakvih neispravnosti kupčevog poštanskog servera ili kupčevog Internet servis provajdera.

Kupac se poziva da plati porudžbinu unapred, s obzirom da je SU Meltdowngym siguran da je u mogućnosti da isporuči svoj proizvod, ne postoji mogućnost povraćaja novca.

Scroll to Top